Etiska riktlinjer

Ange undertext härEtiska riktlinjer

Inledning

ICF har förbundit sig att upprätthålla och främja kompetensen inom coaching. Därför förväntar sig ICF att alla medlemmar och certifierade coacher, mentorcoacher, coach-handledare, coachutbildare eller elever att ansluta sig till ICFs policy och principer för etiskt uppförande:

- att vara professionell och integrera ICF Kärnkompetenser effektivt i sitt arbete.

ICFs etiska riktlinjer är utformade i linje med ICFs kärnvärden och ICFs definition av coaching. De etiska riktlinjerna ska bidra med tydlig vägledning, väl definierade ansvarsförhållanden och en uppförandekod att verkställa för alla ICFs medlemmar och ICF-certifierade coacher som därigenom förbinder sig att hålla sig till följande Etiska riktlinjer;

Kapitel 1 ICF:s definition av coaching

• Coaching Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

• ICF-Coach En professionell ICF-coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och att hållas ansvarig enligt ICF:s etiska riktlinjer.

• Professionell coachrelation En professionell coachrelation finns när coachingen omfattas av en affärsmässig överenskommelse (kontrakt) som tydliggör båda parternas ansvar.

• Rollerna i Coachrelationen För att klargöra olika roller i coachrelationen är det ofta nödvändigt att

skilja mellan klient och kund. I de fall då klient och kund är samma person används benämningen

klient. I de fall då det rör sig om olika personer har ICF definierat dessa roller som:

Klient: - är den som blir coachad.

Kund: - är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Coachavtal skall under alla omständigheter tydligt klargöra de rättigheter, roller och ansvar som såväl klient som kund har (om de är olika personer).
 Student: Den som är under utbildning till coach eller som arbetar tillsammans med mentorcoach alternativt coachande handledare i syfte att lära sig coachprocessen eller utveckla specifika coachande färdigheter.

• Intressekonflikter En situation där coachen har ett privat eller personligt intresse som är tillräckligt för att det skall kunna påverka syftet med hans eller hennes uppgift som coach och yrkesutövande.

2016-05-29

Kapitel 2 ICF:s normer för etiskt uppförande

Sektion 1: Allmänt yrkesmässigt uppförande som coach

Jag som coach ska:

1. Uppträda i linje med ICFs etiska riktlinjer i alla engagemang, inkluderat aktiviteter såsom

coachrelaterad utbildning, mentorskap och handledning.

2. Vidta lämpliga åtgärder tillsammans med coach, utbildare eller mentorcoach och/eller kontakta ICF

om eventuella etiska överträdelser eller brott, så fort jag blir medveten om dem, oavsett om det innefattar mig själv eller andra.

3. Kommunicera med och skapa medvetenhet hos andra, inklusive organisationer, anställda, kunder, utbildare och andra som kan behöva informeras om det ansvarsförhållande som fastställs i de Etiska riktlinjerna.


4. Avhålla mig från olaglig diskriminering i min yrkesutövning, oavsett ålder, ras, könstillhörighet,

etnicitet, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung eller funktionshinder.

5. Uttala mig i tal eller skrift utifrån vad som är sant och inte missvisande gällande vad jag erbjuder

som coach, coaching som yrke eller ICF som organisation.

6. Informera korrekt om mina coachkvalifikationer, sakkunskaper, erfarenheter, utbildning, certifiering och ICF-intyg.

7. Erkänna och respektera andras insatser och bidrag, och endast hävda ägandeskap av eget

arbetsmaterial. Jag har insikt att överträdelser avseende ovanstående kan innebära lagliga påföljder efter prövning av tredje part.

8. Alltid eftersträva att erkänna personliga intressemotsättningar som skulle kunna försvaga, vara

oförenliga med eller störa min coaching eller professionella coachrelation. Jag kommer omedelbart

att söka erforderlig professionell hjälp och besluta om vilken åtgärd som ska vidtas, inklusive huruvida det är lämpligt att pausa eller avbryta min coachrelation när fakta eller omständigheterna så kräver.

9. Erkänna/tillstå att ICF:s etiska riktlinjer tillämpas i alla relationer med coachklienter, coachkollegor, coachstudenter, mentorcoaching och handledning av coacher.

10. Bedriva och redogöra för forskning på ett kompetent och ärligt sätt enligt gällande vetenskapliga normer och tillämpbara regler för ämnesområdet. Min forskning genomförs med erforderliga samtycken och godkännanden av inblandade och med ett förhållningssätt att skydda alla parter från alI potentiell skada. All forskning kommer att genomföras på ett sätt som överensstämmer med tillämpbara lagar i det land som forskningen bedrivs.

11. Underhålla, lagra och håll ordning på uppgifter, inklusive elektroniska filer och korrespondens som skapats under mina åtaganden som coach på ett sätt som främjar konfidentialitet, säkerhet och integritet så att det överensstämmer med tillämpbara lagar och avtal.

12. Använda ICF-medlemmarnas kontaktinformation (e-postadresser, telefonnummer etc.) endast på det

sätt och i den utsträckning som ICF godkänt.

2016-05-29

Sektion 2: I händelse av en intressekonflikt

Jag som coach ska:

13. Eftersträva att vara medveten/lyhörd om intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter uppstår och öppet avslöja en sådan intressekonflikt samt självmant föreslå att dra mig ur coachingrelationen.

14. Klargöra roller för interna coacher, sätta gränser och granska intressenters eventuella intressekonflikter som kan uppstå mellan coaching och andra roller/funktioner.

15. Öppet informera min klient/kund om all eventuell ersättning från (eller till) tredje part som jag tar emot som betalning för hänvisningar av klienter eller betalning för att rekrytera klienter.

16. Rättvist respektera coach/klient-relationen oavsett hur ersättningsvillkoren ser ut.

Sektion 3: Professionellt uppförande med klienter

Jag som coach ska:

17. Förhålla mig etiskt korrekt till sanningen inför klienter, framtida klienter eller uppdragsgivare gällande potentiellt värde/nytta av coaching och mig som coach.

18. Noggrant förklara och verka för att klient/kund, före eller vid första mötet, förstår innebörden av coaching, dess förutsättningar och begränsningar gällande sekretess, ekonomiska avtal och övriga villkor i coachöverenskommelsen.

19. Presentera en tydlig överenskommelse för avtalade tjänster med klient/kund innan coachrelationen börjar och respektera överenskommelsen. Avtalet ska beskriva roller, ansvar och rättigheter för alla involverade parter.

20. Ta ansvar och vara medveten om tydliga, lämpliga och kulturellt anpassade gränser som reglerar samvaro, fysisk beröring eller på annat sätt, mellan mig och min klient/kund.

21. Undvika all sexuell eller romantisk relation med befintliga klienter, kunder, studenter eller andra personer i relation till mentorskap eller handledning. Vidare kommer jag att vara uppmärksam på eventuella möjligheter för sexuell intimitet bland alla involverade parter, vilket innefattar övrig support personal och/eller assistenter och jag kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att uppmärksamma problemet och om nödvändigt avbryta samarbetet, i syfte att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

22. Respektera klientens rätt att avbryta coachingen när som helst - inom ramen för våra avtal. Jag ska fortsatt vara uppmärksam på tecken som visar att klienten inte längre har nytta av vår coachrelation.

23. Uppmuntra klienten eller kunden att byta coach om jag tror att klienten/kunden har större nytta av en annan resurs, och föreslå för min klient att uppsöka annan professionell hjälp när det kan vara lämpligt eller nödvändigt.

Sektion 4: Konfidentialitet/Integritet

Jag som coach ska

24. Upprätthålla absolut konfidentialitet kring all information om min klient/kund med undantag för om lagen kräver utlämnande av information.

25. Upprätta ett tydligt avtal om hur coachinginformation ska förmedlas mellan coach, klient och kund.

2016-05-29

26. Upprätta ett tydligt avtal då jag agerar som coach, coachande handledare/mentorcoach, coachutbildare (både i relation till klient och kund, studenter, adepter eller handledare) vad gäller förutsättningar där graden av konfidentialitet inte kan bibehållas (exempelvis i händelse av illegal aktivitet, giltigt domstolsbeslut eller stämning, förestående eller omedelbar risk för eget eller annan persons liv etc) och att säkerställa att både klient och kund, studenter, adepter eller handledare frivilligt och medvetet, skriftligt accepterar dessa begränsningar av sekretessen. I situationer då jag rimligen kan anta att ovanstående omständighet gäller kan jag vara skyldig att informera lämplig myndighet.

27. Kräva att all personal som samarbetar med mig i mina coachinguppdrag följer ICF:s etiska riktlinjer.

Sektion 5: Kontinuerlig utveckling som coach

Jag som coach ska:

28. Åta mig att kontinuerligt verka för ständig utveckling i min yrkesroll och av mina färdigheter som coach.

Kapitel 3 ICF:s etiska förbindelse

Som ICF-coach erkänner och accepterar jag att beakta mina etiska och juridiska skyldigheter gentemot coachklienter, kunder, kollegor och berörd allmänhet. Jag förbinder mig att följa ICF:s etiska riktlinjer och att tillämpa dessa normer i min relation till de jag coachar, utbildar, ger mentorcoaching eller handleder.

Om jag bryter mot detta löfte om etik eller någon del av de ICF:s etiska riktlinjerna, samtycker jag till att ICF enligt sitt gottfinnande kan hålla mig ansvarig för detta. Vidare samtycker jag att mitt ansvar gentemot ICF för sådant löftesbrott kan innebära sanktioner så som förlust av mitt ICF medlemskap och/eller mina ICF-intyg.

Antagen av ICFs Globala styrelse juni 2015

2016-05-29